Ma 2024. június 13. csütörtök, Antal, Anett napja van. 
Akadálymentes oldalak akadálymentes oldalak »
 
Főoldal
Községünk
Önkormányzat
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Cegléd Járás
Községháza
Ügyfélfogadás
Intézmények
Oktatás
Szociális ellátások
Gazdaság
Kultúra - Sport
Média
Turizmus
AKTUÁLIS
Képtárak
Videók
Oldaltérkép
Kapcsolat
Választások
Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest Megyébe
KŐRÖSTETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BELTERÜLETI UTAK KORSZERŰSÍTÉS
KŐRÖSTETÉTLEN IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA
KŐRÖSTETÉTLEN KÖZSÉG ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROJEKTJE
ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁS A KŐRÖSTETÉTLENI INTÉZMÉNYEKNÉL
ADATVÉDELEM
 

PROGRAMKERESŐ
Ke Sz Cs Sz Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pest Megyei Békéltető testület
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

 

Kőröstetétlen község közigazgatási területén a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatokat a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) által fenntartott Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el az alábbiak szerint:

 

I. A család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja:

 1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatást;
 2. a Gyvt. 40. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat;
 3. a családsegítés szolgáltatásnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 64. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait.
I/1. A Gyvt. 39. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatás

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 1. a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 2. a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 3. a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 4. a szabadidős programok szervezése,
 5. a hivatalos ügyek intézésének segítése.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 1. a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 2. a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 3. az a) pontban, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 4. tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 1. a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 2. a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 3. kezdeményezni
 4. egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,
 5. szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
 6. egészségügyi ellátások igénybevételét,
 7. pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.
I/2. A Gyvt. 40. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok

 

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a Gyvt. 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

 1. folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 2. meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 3. az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,
 4. szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
 5. segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 6. felkérésre környezettanulmányt készít,
 7. kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 8. biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 9. részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
 10. nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

I/3. A családsegítés szolgáltatásnak az Szt. 64. § (4) bekezdésében meghatározott feladatai

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 

Jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés következőekben megjelölt céljáról, tartalmáról.

 

A családsegítés keretében biztosítani kell

 1. a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 2. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 3. a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 4. a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 5. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 6. a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 7. a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat.

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén – felkérésre – közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat elérhetőségének helye, ideje:

 

Kőröstetétlen, Kocséri út 4.

 

Az ügyfelek számára biztosított fogadóórák rendje:

 

Szerda 13:00-16:00

 

II. A család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatok:

 

A család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl

 1. a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
  • utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát,
  • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a Gyvt. 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
  • – ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát,
  • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
  • jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
  • családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
 2. a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
  • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
  • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
  • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
  • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
  • utógondozást végez – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a Gyvt. 86. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
  • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
 3. szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

 

A család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist.

 

A család- és gyermekjóléti központ elérhetőségének helye, ideje:

 

2700 Cegléd, Pesti út 7.

 

Az ügyfelek számára biztosított fogadóórák rendje:

 

Hétfő        8:00-16:00

Kedd       13:00-16:00

Szerda    16:00-18:00

Csütörtök 8:00- 13:00

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatokról további, részletes tájékoztatás a www.ckszsz.hu honlapon található.

 
Közérdekű adatok
Magyar falu program
Településarculati kézikönyv
Ügyfélfogadás
Letölthető nyomtatványok
Kőröstetétlen madártávlatból

Kőröstetétlen madártávlatból

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK
A lap 0.0213 másodperc alatt készült el.
KŐRÖSTETÉTLEN KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA Copyright 2024 design by © Ceglédinfo
| A látogatók száma 2009.03.31-től összesen: 3117987 | Ebben a hónapban: 7857 | Ma: 200 | jelenleg: 1 | Statisztika |