Ezek az oldalak még folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázati felhívás a Kőröstetétlen, Törteli út 15 szám alatti lakóház értékesítésére

Pályázati felhívás

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Kőröstetétlen belterület 191 hrsz-ú, természetben

 

Kőröstetétlen, Törteli út 15 szám alatti, művelési ág szerint kivett lakóház (nettó 69 m2), udvar megnevezésű, 1768 m2 területű ingatlan értékesítésére.

 

A lakás megtekintésének időpontja:

2018. október 16. (kedd) 9.00-9.30 óra és

2018. október 18. (csütörtök) 16.00-16.30 óra között.

Kikiáltási ár:

Az ingatlan minimális vételára bruttó 4.000.000 Ft, figyelembe véve a 40/2018. (IX.25.) Ök. határozatot.

 

A pályázati ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatot írásban, magyar nyelven, személyesen vagy postán, lezárt borítékban kell benyújtani Kőröstetétlen Község Önkormányzata címére (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat, Törteli út 15."

Ajánlati kötöttség: 60 naptári nap.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

Magánszemély esetén:

a.)   A pályázó adatait (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele)

b.)   A pályázó ajánlatát az ingatlanra vonatkozóan, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási ár.

c.)   A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.

d.)   Igazolást arról, hogy a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé, valamint a NAV felé nincs tartozása.

Gazdasági társaság esetén:  

a.)   30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot.

b.)   Az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányának hiteles másolatát.

c.)   A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.

d.)   Igazolást arról, hogy a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé, valamint a NAV felé nincs tartozása.

Pályázati biztosíték:

A pályázati biztosíték összege: bruttó 100.000.-Ft. A pályázati biztosítékot Kőröstetétlen Község Önkormányzata 11742207-15441647 számú bankszámlaszámára kell átutalni.

A pályázati biztosíték összegének legkésőbb az ajánlattétel idejének lejártáig kell beérkeznie. Az átutalás közlemény rovatába kérjük beírni: "Törteli út 15. pályázati biztosíték".

A pályázati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a vételárba beszámításra kerül.

A pályázati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 8 naptári napon belül visszafizeti az ajánlattevők részére.

Amennyiben a pályázat nyertese nem teljesíti a pályázatban vállalt kötelezettségeket a pályázati biztosíték bánatpénzé alakul át és az a pályázat kiíróját illeti meg.

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, vagy a kiíró által biztosított kereteken túl módosítja, elveszti az általa befizetett pályázati biztosítékot.

 

A pályázat felbontásának helye és ideje: Községháza Kőröstetétlen, Kocséri út 4., 2018. november 6. (kedd) 10.00 óra.

A pályázatbontáson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, de a távolmaradása nem akadályozza annak megtartását.

 

A pályázat nyertese: aki a legmagasabb ajánlatot teszi.

Azonos összegű ajánlatot tartalmazó több érvényes pályázat esetén az egyenlő árajánlatot tevő pályázók között a pályázat bontását követően, előre egyeztetett időpontban, versenytárgyalásra kerül sor.

A versenytárgyaláson a vételár összege bruttó 50.000.-Ft-os licitlépcsőben emelkedik a legmagasabb árajánlathoz képest. A pályázat nyertese ebben az esetben az a személy, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi.

Eredményes pályázat esetén a nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie Kőröstetétlen Község Önkormányzatával (Polgári Törvénykönyvről szóló törvény figyelembevételével). Az értékelés során a nyertes ajánlat megállapítását követően megállapításra kerül sorrendben a 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 30 napon belül, neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő ajánlattevővel kerül megkötésre az adásvételi szerződés.

Az ajánlattételt kizáró okok:

a.)   Kőröstetétlen Község Önkormányzata felé fennálló lejárt tartozás;

b.)   Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;

c.)   helyi adó, adók módjára behajtható tartozása van;

d.)   NAV felé tartozása van.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31. (szerda) 16.00 óra.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Pásztor Imrénél, mit Kőröstetétlen Község Polgármesterénél lehet kérni (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) személyesen, vagy a 06/53-368-005-es telefonszámon.

Kőröstetétlen Község Önkormányzata


Letölthető nyomtatványok:

[l]


A lap 0.0074 másodperc alatt készült el. Kőröstetétlen Község Önkormányzata
2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor 
| A látogatók száma 2009.03.31-től összesen: 3 134 690 | Ebben a hónapban: 7784 | Ma: 184 | jelenleg: 1 | Statisztika |