Ezek az oldalak még folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázat Kőröstetétlen, Törteli út 15 szám alatti ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Kőröstetétlen belterület 191 hrsz-ú, természetben

 

Kőröstetétlen, Törteli út 15 szám alatti, művelési ág szerint kivett lakóház (nettó 69 m2), udvar megnevezésű, 1768 m2 területű ingatlan értékesítésére.

 

A lakás megtekintésének időpontja:

2019. január 15. (kedd) 9.00-9.30 óra és

2019. január 17. (csütörtök) 16.00-16.30 óra között.

Kikiáltási ár:

Az ingatlan minimális vételára bruttó 4.000.000 Ft, figyelembe véve a 40/2018. (IX.25.) Ök. határozatot.

 

A pályázati ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatot írásban, magyar nyelven, személyesen vagy postán, lezárt borítékban kell benyújtani Kőröstetétlen Község Önkormányzata címére (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat, Törteli út 15."

Ajánlati kötöttség: 60 naptári nap.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

Magánszemély esetén:

a.)   A pályázó adatait (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele)

b.)   A pályázó ajánlatát az ingatlanra vonatkozóan, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási ár.

c.)   A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.

d.)   Igazolást arról, hogy a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé, valamint a NAV felé nincs tartozása.

Gazdasági társaság esetén:  

a.)   30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot.

b.)   Az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányának hiteles másolatát.

c.)   A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.

d.)   Igazolást arról, hogy a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé, valamint a NAV felé nincs tartozása.

Pályázati biztosíték:

A pályázati biztosíték összege: bruttó 100.000.-Ft. A pályázati biztosítékot Kőröstetétlen Község Önkormányzata 11742207-15441647 számú bankszámlaszámára kell átutalni.

A pályázati biztosíték összegének legkésőbb az ajánlattétel idejének lejártáig kell beérkeznie. Az átutalás közlemény rovatába kérjük beírni: "Törteli út 15. pályázati biztosíték".

A pályázati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a vételárba beszámításra kerül.

A pályázati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 8 naptári napon belül visszafizeti az ajánlattevők részére.

Amennyiben a pályázat nyertese nem teljesíti a pályázatban vállalt kötelezettségeket a pályázati biztosíték bánatpénzé alakul át és az a pályázat kiíróját illeti meg.

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, vagy a kiíró által biztosított kereteken túl módosítja, elveszti az általa befizetett pályázati biztosítékot.

 

A pályázat felbontásának helye és ideje: Községháza Kőröstetétlen, Kocséri út 4., 2019 február  5. (kedd) 10.00 óra.

A pályázatbontáson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, de a távolmaradása nem akadályozza annak megtartását.

 

A pályázat nyertese: aki a legmagasabb ajánlatot teszi.

Azonos összegű ajánlatot tartalmazó több érvényes pályázat esetén az egyenlő árajánlatot tevő pályázók között a pályázat bontását követően, előre egyeztetett időpontban, versenytárgyalásra kerül sor.

A versenytárgyaláson a vételár összege bruttó 50.000.-Ft-os licitlépcsőben emelkedik a legmagasabb árajánlathoz képest. A pályázat nyertese ebben az esetben az a személy, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi.

Eredményes pályázat esetén a nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie Kőröstetétlen Község Önkormányzatával (Polgári Törvénykönyvről szóló törvény figyelembevételével). Az értékelés során a nyertes ajánlat megállapítását követően megállapításra kerül sorrendben a 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 30 napon belül, neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő ajánlattevővel kerül megkötésre az adásvételi szerződés.

Az ajánlattételt kizáró okok:

a.)   Kőröstetétlen Község Önkormányzata felé fennálló lejárt tartozás;

b.)   Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;

c.)   helyi adó, adók módjára behajtható tartozása van;

d.)   NAV felé tartozása van.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31. (csütörtök) 16.00 óra.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Pásztor Imrénél, mit Kőröstetétlen Község Polgármesterénél lehet kérni (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) személyesen, vagy a 06/53-368-005-es telefonszámon.

Kőröstetétlen Község Önkormányzata


Letölthető nyomtatványok:

[l]


A lap 0.0080 másodperc alatt készült el. Kőröstetétlen Község Önkormányzata
2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor 
| A látogatók száma 2009.03.31-től összesen: 3 134 664 | Ebben a hónapban: 7758 | Ma: 158 | jelenleg: 1 | Statisztika |